نوشته‌ها

موانع تمرکز – افراط در وابستگی های اجتماعی

این نیز مانع دیگری است برای تمرین مراقبه. اگر شما تصمیم جدی برای عمیق کردن مراقبه دارید، باید نیازهای اجتماعی خود را کاهش دهید، زیرا وابستگی های مختلف اجتماعی در ذهن شکاف ایجاد می کنند. صحبت زیاد ذهن را ضایع می نماید. تفریحات ساختگی و از خود بی خود شدن به وسیله مستی راه مراقبه را مسدود می کنند.

مانع تمرکز

موانع تمرکز – برخورد با بیماری

مانع مشکل زای دیگری که در راه مراقبه قرار می گیرد، برخوردهای بیمارگونه است، که اغلب ناشی از ناپاکی اندام های پایینی بدن است.
در میان تمرین مراقبه ، جریان تصویه فیزیکی اگرچه سریع اتفاق می افتدف اما با همان سرعت، عناصر ناسالم بدن، تا حدودی دفع می شوند. این حالت ممکن است به سبب آمادگی بیماری نهفته و پنهان صورت پذیرد. هرگاه در این گونه حالات بیماری نمایان شود ، نباید ناراحت شوید، چون بروز بیماری نتیجه جریان تمرین هاست. درادامه مراقبه این بیماری ها خود به خود مرتفع می شوند. بنابراین نباید تمرین را به این علت قطع کرد. اما مصرف دارو با ادامه تمرکز و مراقبه ، که در جهت پاکسازی بدن صورت می گیرد، باید قطع شود. باید فقط به رژیم غذایی اکتفا گردد. آن هم رژیم غذایی کاملا ساده، مانند شیر و میوه، نه رژیم غذایی سنگین و دیر حضم.

موانع تمرکز – بی نظمی در امور

بی نظمی در امور روزانه و تمرین ها از موانع بزرگ مراقبه محسوب می شوند. رفع این مشکل هم برای اکثر دست اندر کاران کار سختی است و نمی توانند به سادگی در نظم بخشیدن به تمرین توفیق به دست آورند. قانون تمرکز می گوید که ذهن و بدن باید متعادل و در نظم و استوار باشد. نامنظمی، نامتعادلی را به وجود می آورد و باعث سستی می گردد.ایجاد نظم در کار غذا خوردن و خوابیدن مهم است. زمان مراقبه باید از نظم خودش برخوردار باشد. موقعی که شما مشغول انجام تمرینات روحی و مراقبه شدید هستید سعی کنید مراقبه را با نظم دنبال کنید و از آن مسیر منحرف نشوید. داشتن زندگی منظم و تمرینات مستمر برای پیشرفت امور روحی و توسعه تمرکز لازم است.

موانع تمرکز – شتاب در عمل

تمرین مراقبه، برای شما، نباید بیرون از حد توان و جذابیت باشد. ممکن است بخواهید، برای رسیدن به مراحل عالی مراقبه، شتاب در عمل را پیشه کنید، اما حرکت بیرون از حدود توانایی جایز نیست. ثابت نگه داشتن ذهن در مراقبه و رسیدن به حد مهارت و تخصص یک امر ساده نیست. رسیدن به حالت مستلزم کوشش و صرف وقت است. ممکن است که پیشرفتی در خود احساس نکنید و تمرین شما به خوبی پیشرفت نکند و به این سبب ناراحت شوید. حتی ممکن است به انجام تمرین خود و اثرات مراقبه شک نمایید. و گاه به حالتی برسید، و از خود بی خودی را تجربه کنید و گمان نمایید که به سامادهی رسیده اید. این نوسانات که در حین مراقبه رخ می دهد، امور امیدوار کننده ای نیستند. شما باید بی اعتنا به همه آنها ، و به طور منظم و ثابت، تمرینات خود را ادامه دهید تا پیشرفت تدریجی حاصل گردد. موقعی که پیشرفت در حالت مراقبه آغاز می گردد، حساسیت فوق العاده ای نیز ایجاد می شود. حتی شما صدای فرو افتادن قطره آب را احساس می کنید.شما ذهنا می توانید انواع صداها و بوهایی را که در حالت عادی نمی توانید از آنها آگاهی یابید، احساس نمایید، که خود نوعی مانع هستند و در تداوم تمرین از بین می روند.

مانع تمرکز

موانع تمرکز – عدم تعادل در داشتن رژیم غذایی

عدم تعادل در داشتن رژیم غذایی متنع مراقبه است. سیستم گوارشی بسیار ظریف است. زمانی که در حالت عمق هوشیاری هستیم این حساسیت و نیرومندی گوارشی را احساس می کنیم. اما نباید فراموش کرد که این نیرو و این حساسیت، با پیشرفت مراقبه دچار ضعف می گردد. از این رو در هنگام تمرینات مراقبه باید مراقب پرخوری و گرسنگی بود. در این زمان استفاده از رژیم غذایی ساتویک توصیه می گردد. رژیم ساتویک سیستم گوارش را تصویه می کند و به ایجاد تعادل جسم و روان کمک می نماید.
صورتی از غذاها که برای سیستم گوارش ، کمتر ایجاد زحمت می کند، تهیه کنید تا مهار کنترل خود را به دست آورید. بدیهی است پس از اخذ نتیجه ، شما برای خوردن هر چیز که تمایل پیدا کنید آمادگی دارید.