خانه / تگ های آرشیو: قانون تاثیر معکوس

تگ های آرشیو: قانون تاثیر معکوس

قانون تاثیر معکوس

قانون تاثیر معکوس

هر چه شانس موفقیت باشد بیشتر سعی می کنیم کارها را با به کارگیری نیروی اراده انجام دهیم. به عنوان مثال ممکن است سعی کنیم نامی را به خاطر سپرده یا به خواب رویم، ولی برای انجام این کار شانش کمی داشته باشیم. هرگاه نیروی تخیل و نیروی اراده با …

دیدن همه »